Past Presidents

1952-1959Alexander Oppenheim
1960Daniel Pedoe
1961Jayaratnam Eliezer
1962-1972P H Diananda
1972-1973Kumkum Kumar Sen
1974P H Diananda
1975Lam Lay Yong
1976-1977Kumkum Kumar Sen
1978-1979Chew Kim Lin
1980-1982Peng Tsu Ann
1983Chew Kim Lin
1984Louis Chen Hsiao Yun
1985-1986Lam Lay Yong
1987Peng Tsu Ann
1988-1990Louis Chen Hsiao Yun
1991-1993Leonard Y H Yap
1994-1995Chong Chi Tat
1996-1997Koh Khee Meng
1998-2000Lee Seng Luan
2001-2005Tan Eng Chye
2006-2008Pang Yu Hin
2009-2012Zhu ChengBo
2013-2016Ling San